Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door ons afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
 2. Zodra een offerte/bestelling werd aanvaard, kan de bestelling door de klant niet meer gewijzigd worden zonder onze schriftelijke toestemming.
 3. Volledige of gedeeltelijke annulering of verbreking door de klant van een bestelling, kan alleen middels een aangetekende brief. We behouden ons het recht om de reeds gepresteerde waarde van de geannuleerde bestelling te factureren als schadevergoeding. Dit kan handelen, maar is niet gelimiteerd tot deze lijst, over de waarde van de technische plannen, bestelde materialen of reeds geproduceerde materialen.
 4. Bij faillissement, collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling of kennelijk onvermogen van de klant, kunnen we de overeenkomst van rechtswege ontbinden ten laste van de klant, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding. Betaalde voorschotten blijven in elk geval definitief verworven.
 5. De productie van de goederen van de overeenkomst zal pas aangevat worden na ontvangst van betaling door de klant van het overeengekomen voorschot. Vanaf dit moment start de voorziene levertermijn.
 6. We behouden ons het recht om de overeengekomen materialen te vervangen door andere materialen van minstens evenwaardige kwaliteit.
 7. Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen op zich nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.
 8. Indien we, wegens blijvende of tijdelijke overmacht, in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, hebben we het recht om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief te staken, door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. In dat geval zijn we geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd. Als overmacht wordt beschouwd, maar is niet gelimiteerd tot deze lijst: ernstige verhindering waar we niet aan de oorzaak liggen, oorzaken buiten ons die uitvoering onredelijk maken, ziekte, ongevallen of te late of foutieve leveringen van grondstoffen.
 9. De los- en leveringsplaats moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor (vracht)wagens en vrij zijn van obstructies en hindernissen. Indien er bijkomende kosten zijn door de moeilijke toegankelijkheid, zullen deze integraal ten laste zijn van de klant. Nodeloze verplaatsingen, veroorzaakt door de klant, zullen aangerekend worden aan de klant. Alle bewijzen hiertoe zijn toegelaten, waaronder foto’s.
 10. Eventuele schade aan de gebouwen berokkend tijdens de uitvoering van de werken, moet door de klant schriftelijk worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na het einde van de werken. Schademeldingen door de klant die buiten de voormelde termijnen en/of niet schriftelijk gebeuren, zullen niet worden aanvaard en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 11. De verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. In geval van doorverkoop, overdracht, tenietgaan, beschadiging of waardeverlies behouden wij de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs/waarde. Eens de goederen geleverd zijn of de klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst nemen, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
 12. Wij blijven altijd intellectueel eigenaar van studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen. De klant is aansprakelijk voor elk gebruik ervan door derden, en in voorkomend geval gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 25% van de totale waarde van de werken waarvoor de voormelde documenten werden opgemaakt.
 13. De facturen zijn steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn zonder korting contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1 % per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR. Ingeval van wanbetaling van één factuur worden alle niet-betaalde facturen onmiddellijk voor het geheel opeisbaar ongeacht of deze facturen al of niet vervallen zijn.
 14. Wij zijn enkel contractueel aansprakelijk voor opzettelijke fouten. Elke contractuele aansprakelijkheid in hoofde van ons, wordt beperkt tot 750 000 EUR, met uitsluiting van elke gevolgschade. Aansprakelijkheid inzake verborgen gebreken wordt in hoofde van ons uitgesloten indien de gebreken door ons niet gekend waren of niet konden opgespoord worden.
 15. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van betaling in te roepen op grond van onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid van de leveringen of werken. Zelfs indien door de klant een vordering wordt ingesteld, schort dit zijn/haar betalingsverbintenis niet op.
 16. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bedingen, die onverkort van toepassing blijven.
 17. Alleen het Belgische recht is van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.
 18. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard door de klant door het ondertekenen van elke overeenkomst, plaatsen van een bestelling of aanvaarden van een offerte via e-mail, waarbij een exemplaar van deze voorwaarden aan de klant werd overgemaakt.